Various Artists - 세발자전거 (누리과정3세)

때릉 때릉 때릉 세발 자전거
앞에 하나 뒤에 둘 바퀴 삼형제
때릉 때릉 때릉 때릉 때릉 때릉
앞 바퀴는 언니 바퀴 뒷 바퀴는 아우 바퀴
ttaereung ttaereung ttaereung sebal jajeongeo
ape hana dwie dul bakwi samhyeongje
ttaereung ttaereung ttaereung ttaereung ttaereung ttaereung
ap bakwineun eonni bakwi dwit bakwineun au bakwi

Various Artists